ID : ரெங்க00329

                      பிரிவு : குழுப்படம்

                  நபர்கள் :  துன். வீ. தி. சம்பந்தன்,  அ. ரெங்கசாமி

             நிகழ்ச்சி :  தேசிய நிலநிதி கூட்டுறவு சங்க உறுப்பினர்

                                       சேர்ப்பில் 3-ஆம் பரிசைப் பெற்றபோது.

                                       துன் சம்பந்தன் மற்றும் ஐலண்சு தோட்டக் கிளை

                                       குழுவினரோடு. 

                    திகதி :  1964

                   வகை : ஆவணப்படங்கள்

        பங்களிப்பு : அ.ரெங்கசாமி