ID :

பிரிவு :

நபர்கள்:

நிகழ்ச்சி :

 

திகதி :

வகை :

பங்களிப்பு :

திருக்00646

தனிப்படம்

முருகு சுப்ரமணியம்

திருவள்ளுவர் மண்டப நூலக திறப்பு விழாவில் முருகு

சுப்ரமணியம் குத்து விளக்கு ஏற்றும்போது.

02 மே 1976

ஆவணப்படங்கள்

திருவள்ளுவர் மண்டபம், கிள்ளான்