ID : சை.பீர்00175

                    பிரிவு : புத்தக வெளியீடு

                நபர்கள்: சை. பீர்முகம்மது

             நிகழ்ச்சி : சென்னையின் எழுத்தாளர்  காஞ்சனா

                                      தாமோதிரனின் வரம் சிறுகதை தொகுப்பு வெளியீடு. 

                    திகதி : 1990

                   வகை : ஆவணப்படங்கள்

        பங்களிப்பு : சை. பீர்முகம்மது