ID : சை.பீர்00174

                      பிரிவு : குழுப்படம்

                  நபர்கள்: (அமர்ந்திருப்பவர்)  சை. பீர்முகம்மது (இடமிருந்து

                                      மூன்றாவது)

             நிகழ்ச்சி : துப்பாக்கிக்குறி சுடும் பயிற்சியை முடித்தபோது

                    திகதி : 1970

                   வகை : ஆவணப்படங்கள்

        பங்களிப்பு : சை. பீர்முகம்மது