ID :

பிரிவு :

நபர்கள்:

:

நிகழ்ச்சி :

திகதி :

வகை :

பங்களிப்பு :

அன்பு00444

இலக்கிய கலந்துரையாடல்

(அமர்ந்திருப்பவர்)  சா.ஆ. அன்பானந்தன்; (நிற்பவர்) முகம்மது யுனுஸ் P. P,

(இடமிருந்து 1வது)  ஜூனியர் கோவிந்தசாமி, (2வது) . முனியாண்டி P.J.K.

சுடர் ஒளி கலை இலக்கிய குழுவின் சிறப்பு விருந்துக் கூட்டம்.

29 மார்ச் 1975

ஆவணப்படங்கள்

மு. அன்புசெல்வன்