ID : சை.பீர்00154

                     பிரிவு :

                நபர்கள்: மு. பக்ருதின் (இரத்தப்பேய் படத்தின் தயாரிப்பாளர்) 

             நிகழ்ச்சி :  மு. பக்ருதின் பிள்ளைகளுடன்

                    திகதி :

                   வகை : ஆவணப்படங்கள்

        பங்களிப்பு : சை. பீர்முகம்மது