ID : சை.பீர்00153

                     பிரிவு : இலக்கிய சந்திப்புக் கூட்டம்

                  நபர்கள் : சை. பீர்முகம்மது,  கவிக்கோ அப்துல் ரகுமான்,

                                      கலைஞர் மு. கருணாநிதி

             நிகழ்ச்சி : கலைஞர் மு. கருணாநிதி இல்லத்தில் நடைபெற்ற

                                      சந்திப்பு

                    திகதி : 1999

                   வகை : ஆவணப்படங்கள்

        பங்களிப்பு : சை. பீர்முகம்மது

 

ID :

பிரிவு :

ஆளுமைகள் :

நிகழ்ச்சி :

திகதி :

வகை :

பங்களிப்பு :

சை.பீர்00153

இலக்கிய சந்திப்புக் கூட்டம்

சை. பீர்முகம்மது,  கவிக்கோ அப்துல் ரகுமான், கலைஞர் மு. கருணாநிதி

கலைஞர் மு. கருணாநிதி இல்லத்தில் நடைபெற்ற சந்திப்பு

1999

ஆவணப்படங்கள்

சை. பீர்முகம்மது