ID :

பிரிவு :

நபர்கள்:

நிகழ்ச்சி :

 

திகதி :

வகை :

பங்களிப்பு :

கார்த்00014

இலக்கிய சந்திப்பு

(இடதிலிருந்து இரண்டாவது) கரு. திருவரசு, முனைவர் ரெ.கார்த்திகேசு,

‘வரலாற்றியல் நோக்கில் பினாங்குவாழ்

இந்தியர்கள்’ எனும் தலைப்பிலான நிகழ்ச்சி.

22 செப்டம்பர் 2001

ஆவணப்படங்கள்

ரெ. கார்த்திகேசு