ID : துரை00873

                     பிரிவு : கலந்துரையாடல்

               நபர்கள் : (இடது பக்கம் 2வது) டாக்டர் லூர்து சாமி, டாக்டர் ஜி சூசை,

                                      பிலிபின்ஸ் இலகியவாதி, எம். துரைராஜ்

             நிகழ்ச்சி : மலேசியத் தமிழ் படைப்புகளைத் தேசிய மொழியில்

                                     கொண்டுபோய் சேர்த்ததற்கான நிகழ்ச்சி

                    திகதி :

                   வகை : ஆவணப்படங்கள்

        பங்களிப்பு : எம். துரைராஜ்