ID : துரை00862

                     பிரிவு : கலந்துரையாடல்

                நபர்கள்: : (இடமிருந்து) காளியம்மாள், தாமரைச்செல்வி

                                       சுப்ரமணியம், பிரேமா, க. பாக்கியம்,

                                        கமலாட்சி ஆறுமுகம்.

             நிகழ்ச்சி : இலக்கிய நிகழ்ச்சி

                    திகதி :

                   வகை : ஆவணப்படங்கள்

        பங்களிப்பு : எம். துரைராஜ்