ID :

பிரிவு :

நபர்கள்:

நிகழ்ச்சி :

:

திகதி :

வகை :

பங்களிப்பு :

மாய00704

சந்திப்புக் கூட்டம்

(இடது பக்கம் நிற்பவர் 3வது) மா. செ. மாயதேவன்.

தமிழ் இளைஞர் மணிமன்ற உறுப்பினர்கள், தமிழ்ச்சங்க

உறுப்பினர்கள் தமிழக பிரமுகர்களுடன் நடத்திய சந்திப்புக் கூட்டம்.

ஆவணப்படங்கள்

மா. செ. மாயதேவன்