ID :

பிரிவு :

நபர்கள்:

:

நிகழ்ச்சி :

திகதி :

வகை :

பங்களிப்பு :

கோபு00727

இலக்கிய கலந்துரையாடல்

(வலது பக்கம் 1வது) கோ. புண்ணியவான், சை. பீர்முகம்மது, வாஸந்தி.

(இடது பக்கம் கடைசி) இந்திரா பார்த்தசாரதி.

கெடா மாநில எழுத்தாளர் சங்க நிகழ்ச்சியில் வாஸந்தி, இந்திரா பார்த்தசாரதி.

ஆவணப்படங்கள்

கோ. புண்ணியவான்