ID :

பிரிவு :

நபர்கள்:

 

நிகழ்ச்சி :

திகதி :

வகை :

பங்களிப்பு :

அன்பு00467

இலக்கிய சந்திப்பு

(இடமிருந்து 2வது) எ. அன்பழகன், மு. அன்புச்செல்வன், சுப. திண்ணப்பன்;

(நிற்பவர்) குறள்பட இயக்குனர் நாகராஜன்.

சிங்கப்பூரில் நடைபெற்ற இலக்கிய சந்திப்பு

ஆவணப்படங்கள்

மு. அன்புச்செல்வன்