ID : சை.பீர்00151

                      பிரிவு : கண்காட்சி

                   நபர்கள்:  சை. பீர்முகம்மது (இடமிருந்து இரண்டாவது),

                                       ஓவியர் புகழேந்தி, ஆதி குமணன், ஓவியர் லேனா,

                                      கோ. முனியாண்டி.

               நிகழ்ச்சி : சென்ட்ரல் மார்க்கேட்டில்  நடைபெற்ற தமிழக ஓவியர்

                                      புகழேந்தியின் ஓவியக் கண்காட்சி.

                     திகதி : 1999

                   வகை : ஆவணப்படங்கள்

        பங்களிப்பு : சை. பீர்முகம்மது