ID : சை.பீர்00146

                     பிரிவு : இலக்கிய சந்திப்புக் கூட்டம்

                நபர்கள்: (முன்வரிசை) சோ. பரஞ்ஜோதி, மைதீ. சுல்தான்,  காசிதாசன்,

                                    மணிவாசகம்; (பின்வரிசை) சை. பீர்முகம்மது, மாத்தளை சோமு

             நிகழ்ச்சி : சிட்னியில் பட்டிமன்ற பேச்சாளர்களை  அழைத்துச்செல்லுதல்.

                    திகதி : 1999

                   வகை : ஆவணப்படங்கள்

        பங்களிப்பு : சை. பீர்முகம்மது