ID : சை.பீர்00141

                      பிரிவு : இலக்கிய சந்திப்புக் கூட்டம்

                    நபர்கள்: பெ. ராஜேந்திரன், … , வீரமான்,  சை. பீர்முகம்மது, சீராகி,

                                     செ. சீனி நைனா முகம்மது.

             நிகழ்ச்சி : ஜாலான் ஈப்போவில் கிரேண்ட பெசிபிக் தங்கும் விடுதியில்

                                     நடைபெற்ற மலேசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்க மரபுக்

                                     கவிதைக்  கருத்தரங்கு.

                    திகதி : 1990

                   வகை : ஆவணப்படங்கள்

        பங்களிப்பு : சை. பீர்முகம்மது