ID : சை.பீர்00132

                     பிரிவு : இலக்கிய சந்திப்புக் கூட்டம்

                 நபர்கள்: (அமர்ந்திருப்பவர்)  ப. சந்திரகாந்தம், மு. க. ம. மாணிக்கம்,

                                       சை. பீர்முகம்மது.

             நிகழ்ச்சி : மலேசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்க 36வது சிறுகதை

                                     கருந்தரங்கு

                    திகதி : 1995

                   வகை : ஆவணப்படங்கள்

        பங்களிப்பு : சை. பீர்முகம்மது